UWAGA, strona w przebudowie! Już wkrótce zapraszamy na nową stronę OWES Mazowsza Płockiego.
W celu otrzymania najbardziej aktualnych informacji na temat OWES prosimy o kontakt:
Biuro w Płocku, Al. Kilińskiego 12A (budynek ECG) czynne w godz. 12.00-18.00, tel. 605 044 419, 515 434 675.
 


AKTUALNOŚCI:
20 grudnia 2017r.- OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW - w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”

Informacja o typie naboru

Nabór Biznesplanów dotyczy Ścieżki I wsparcia - tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych.

Do naboru Biznesplanów, zastosowanie mają zapisy Rozdziałów od 1 do 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”. Do prowadzonego naboru, nie mają zastosowania zapisy Rozdziału 4 Regulaminu.

Kto może składać Biznesplany?

W ramach naboru, Biznesplany mogą składać wyłącznie grupy inicjatywne, zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego, których Formularz Rekrutacyjny został oceniony pozytywnie w ramach I etapu naborów Nr 3 i 4/2017.

Skład grupy inicjatywnej składającej Biznesplan musi być spójny ze składem grupy inicjatywnej, która składała pozytywnie oceniony Formularz rekrutacyjny. Oznacza to, że wszystkie podmioty/ osoby, wchodzące w skład grupy inicjatywnej składającej Formularz rekrutacyjny, muszą wchodzić w skład grupy inicjatywnej składającej Biznesplan. Wszelkie zmiany składu grupy inicjatywnej, muszą zostać zgłoszone do Organizatora przed złożeniem Biznesplanu. Grupa inicjatywna, przed złożeniem Biznesplanu, może wystąpić do Realizatora z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozszerzenie składu Grupy inicjatywnej o nowe osoby lub podmioty. Wniosek musi zawierać uzasadnienie takiego rozszerzenia, wskazujące na celowość takiej zmiany. Biznesplan może zostać złożony w zmienionym składzie Grupy inicjatywnej, jeśli Realizator wyrazi na to zgodę.

Termin i miejsce składania Biznesplanów

Biznesplany należy składać w dwóch jednakowych egzemplarzach (jednobrzmiące oryginały lub oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu pod adresem: Al. Kilińskiego 12A/p.8, 09-402 Płock (budynek ECG) w godzinach od 12:00 do 18:00.

Organizator nie dopuszcza możliwości składania Biznesplanów w wersji elektronicznej, faksem lub poprzez dostarczenie ich do Biura OWES innego niż siedziba Realizatora.

Biznesplany przyjmowane będą od dnia 21 grudnia 2017r. do 12 stycznia 2018r. do godziny 16:00. Jako datę złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura Realizatora.

Szczegółowe zasady przyjmowania Biznesplanów, opisane są w podrozdziale 3.4 Regulaminu.

Wymagane dokumenty

Grupa inicjatywna, zainteresowana naborem, zobowiązana jest do wypełnienia Biznesplanu, którego wzór został opublikowany na stronie www.owes.eu. Grupa inicjatywna zobowiązana jest do wykorzystania wzorów druków, obowiązujących w ramach naboru. Złożenie dokumentów w innej formie, w szczególności wykorzystanie innego wzoru Biznesplanu, będzie skutkować jego odrzuceniem. Do Biznesplanu proszę nie załączać żadnych dodatkowych załączników. Dodatkowe załączniki i dokumenty nie będą brane pod uwagę podczas oceny Biznesplanu. Wszystkie informacje na temat planowanego przedsiębiorstwa społecznego, grupa inicjatywna zobowiązana jest zawrzeć w Biznesplanie.

Przeznaczenie dotacji

Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na stworzenie miejsca pracy dla nowego pracownika przedsiębiorstwa społecznego w nowo powstałym przedsiębiorstwie społecznym, utworzonym w wyniku przeprowadzonego naboru. Dotacja będzie przeznaczona na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez grupę inicjatywną (w tym m.in. na środki transportu, środki obrotowe, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych). Szczegółowe zasady dotyczące przeznaczenia dotacji, zostały opisane w podrozdziale 3.5 Regulaminu.

Na miejsca pracy, utworzone w wyniku wsparcia dotacyjnego, moją być zatrudnione wyłącznie osoby, spełniające kryteria wskazane w Regulaminie roz.1, ust.11.

Warunki finansowe w ramach naboru

Dotacja na stworzenie jednego miejsca pracy nie może przekroczyć 15 tysięcy złotych. Finansowane może być do 100% kosztów utworzenia nowego miejsca pracy. Grupa inicjatywna nie jest zobowiązana do wniesienia wkładu własnego. Dotacje będą przekazywane w formie zaliczkowej. Po utworzeniu nowego miejsca pracy i zatrudnieniu pracownika, nowo powstałemu przedsiębiorstwu społecznemu przysługiwać będzie finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 1000 zł brutto/ miesiąc /pracownika przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Zasady oceny Biznesplanów

Zasady oceny Biznesplanów zostały opisane w podrozdziale 3.4 Regulaminu.

Zastosowane kryteria premiujące

W ramach naboru, zastosowanie będą mieć następujące kryteria premiujące:

Lp. Nazwa kryterium premiującego Liczba punktów
1. Status osoby zakwalifikowanej do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 10
2. Zamieszkiwanie terenów wiejskich 5
3. Status osoby niepełnosprawnej 10

Wsparcie dla grup inicjatywnych, zainteresowanych naborem

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru, zasad rekrutacji i zapisów Regulaminu, można kierować do Realizatora telefonicznie: 534 150 515 lub 722 157 664 lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Do pobrania wersje edytowalne:

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Biznesplan Ścieżka I 

Załącznik nr 4 Karta Oceny Formalnej Biznesplanu

Załącznik nr 5 Karta Oceny Merytorycznej Biznesplanu 

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl