AKTUALNOŚCI:
23 Styczeń 2019 r. - POSIEDZENIE MAZOWIECKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

23 stycznia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się XI posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Pierwsze w nowym roku posiedzenie było także pierwszym posiedzeniem dla 3 członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - nowo powołanych do Rady przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego VI kadencji. W pierwszej części posiedzenia Rada zajęła się sprawami proceduralnymi. Przyjęto porządek obrad, zatwierdzono protokół z 10 posiedzenia, ustalono harmonogram posiedzeń na rok 2019 r.
Rada przyjęła również Sprawozdanie ze swoich prac w 2018 roku.
Rada wyznaczyła również swoich przedstawicieli do udziału w pracach pierwszych 7 komisji konkursowych oceniających oferty w otwartych konkursach dla organizacji pozarządowych. Część merytoryczną posiedzenia rozpoczęła prezentacja przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego – Jana Myszaka dotycząca programów przewidzianych dla organizacji pozarządowych w Programie współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Posiedzenie zamknęły informacje przekazane przez Współprzewodniczącego Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Andrzeja Rybus-Tołłoczko – dotyczące tematów poruszanych podczas Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego – gremium skupiającego przedstawicieli ze wszystkich województw (spotkanie konwentu z prezesami Regionalnych Izb Obrachunkowych, ustawa o kołach gospodyń wiejskich, znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych) oraz prezentacja nowej odsłony strony internetowej poświęconej współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi.

  • 23-01-19PosiedzenieRady
  • 23-01-19PosiedzenieRady
  • 23-01-19PosiedzenieRady
  • 23-01-19PosiedzenieRady

 

center

center

center

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl