UWAGA, strona w przebudowie! Już wkrótce zapraszamy na nową stronę OWES Mazowsza Płockiego.
W celu otrzymania najbardziej aktualnych informacji na temat OWES prosimy o kontakt:
Biuro w Płocku, Al. Kilińskiego 12A (budynek ECG) czynne w godz. 12.00-18.00, tel. 605 044 419, 515 434 675.
 


AKTUALNOŚCI:
10 Październik 2019 r. - OGŁOSZENIE O NABORZE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”

INFORMACJA O TYPIE NABORU

Nabór Formularzy rekrutacyjnych dotyczący utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego, przekształcenia PES w przedsiębiorstwo społeczne, zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Do naboru Formularzy rekrutacyjnych, zastosowanie mają zapisy Regulaminu rekrutacji do projektu w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”.

KTO MOŻE SKŁADAĆ FORMULARZE REKRUTACYJNE

W ramach naboru, Formularze rekrutacyjne mogą składać grupy inicjatywne, zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego, przekształcenia PES w przedsiębiorstwo społeczne, zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. W skład grupy inicjatywnej mogą wchodzić zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Formularze rekrutacyjne należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu w dni robocze w godzinach od 12:00 do 18:00, przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres biura tj. OWES Płock, ul. Kilińskiego 12 A, 09-402 Płock

Realizator nie dopuszcza możliwości składania Formularzy Rekrutacyjnych poprzez dostarczenie na adres inny niż adres Biura Projektu. Formularze Rekrutacyjne przyjmowane będą do 18 października 2019 do godziny 16:00. Jako datę złożenia Formularza Rekrutacyjnego przyjmuje się datę wpływu dokumentów do Biura Projektu.

WYMAGANE DOKUMENTY

Grupa inicjatywna, zainteresowana naborem, zobowiązana jest do wypełnienia:

  1. Formularza Rekrutacyjnego wraz z deklaracją uczestnictwa oraz oświadczeniem uczestnika (Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu w przypadku osób fizycznych lub Załącznik 2 i Załącznik 3 w przypadku osób prawnych oraz Załącznik 5);
  2. zaświadczenia bądź oświadczenia o spełnieniu kryteriów uczestnictwa określonych dla osób fizycznych w § 3 ust 2,
  3. opis planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego – wypełniony Załącznik nr 4 - dotyczy każdej z 3 ścieżek uczestnictwa: utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego, przekształcenia PES w przedsiębiorstwo społeczne, zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Grupa inicjatywna zobowiązana jest do wykorzystania wzorów druków, obowiązujących w ramach naboru. Złożenie dokumentów w innej formie, w szczególności wykorzystanie innego wzoru Formularza Rekrutacyjnego, będzie skutkować jego odrzuceniem. W ramach naboru grupa inicjatywna nie wypełnia i nie składa Biznesplanu.

ZASADY OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Zasady oceny Formularzy rekrutacyjnych zostały opisane w Regulaminie w § 6 Szczegółowy opis etapów procesu naboru uczestników.

WSPARCIE DLA GRUP INICJATYWNYCH ZAINTERESOWANYCH NABOREM

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru, zasad rekrutacji i zapisów Regulaminu, można kierować do Realizatora pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji do projektu OWES - 2019

Załącznik 1 - Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych

Załącznik 2 - Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych

Załącznik 3 - Formularz rekrutacyjny dla osób delegowanych przez osobę prawną

Załącznik 4 - Opis działalności planowanej w ramach przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik 4 - Opis działalności planowanej w ramach przedsiębiorstwa społecznego - wersja edytowalna

Załącznik 5 - Oświadczenie uczestnika 

 

Komplet dokumentów w PDF i Załącznik 4 w wersji edytowalnej.zip

 

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl