UWAGA, strona w przebudowie! Już wkrótce zapraszamy na nową stronę OWES Mazowsza Płockiego.
W celu otrzymania najbardziej aktualnych informacji na temat OWES prosimy o kontakt:
Biuro w Płocku, Al. Kilińskiego 12A (budynek ECG) czynne w godz. 12.00-18.00, tel. 605 044 419, 515 434 675.
 


AKTUALNOŚCI:
19 Październik 2019 r. - OGŁOSZENIE O NABORZE CIĄGŁYM FORMULARZY REKRUTACYJNYCH w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”

INFORMACJA O TYPIE NABORU

Nabór Formularzy rekrutacyjnych dotyczący utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego, przekształcenia PES w przedsiębiorstwo społeczne, zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Do naboru Formularzy rekrutacyjnych, zastosowanie mają zapisy Regulaminu rekrutacji do projektu w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”.

KTO MOŻE SKŁADAĆ FORMULARZE REKRUTACYJNE

W ramach naboru, Formularze rekrutacyjne mogą składać grupy inicjatywne, zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego, przekształcenia PES w przedsiębiorstwo społeczne, zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. W skład grupy inicjatywnej mogą wchodzić zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Formularze rekrutacyjne należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) w Biurze Projektu w dni robocze w godzinach od 12:00 do 18:00, przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub wysłać pocztą na adres biura tj. OWES Płock, ul. Kilińskiego 12 A, 09-402 Płock

Realizator nie dopuszcza możliwości składania Formularzy Rekrutacyjnych poprzez dostarczenie na adres inny niż adres Biura Projektu. Jako datę złożenia Formularza Rekrutacyjnego przyjmuje się datę wpływu dokumentów do Biura Projektu. Formularze Rekrutacyjne przyjmowane będą od 19 października 2019 r. aż do momentu wyczerpania środków i liczby miejsc przewidzianych w projekcie na tę formę wsparcia .

WYMAGANE DOKUMENTY

Grupa inicjatywna, zainteresowana naborem, zobowiązana jest do wypełnienia:

  1. Formularza Rekrutacyjnego wraz z deklaracją uczestnictwa oraz oświadczeniem uczestnika (Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu w przypadku osób fizycznych lub Załącznik 2 i Załącznik 3 w przypadku osób prawnych oraz Załącznik 5);
  2. zaświadczenia bądź oświadczenia o spełnieniu kryteriów uczestnictwa określonych dla osób fizycznych w § 3 ust 2,
  3. opis planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego – wypełniony Załącznik nr 4 - dotyczy każdej z 3 ścieżek uczestnictwa: utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego, przekształcenia PES w przedsiębiorstwo społeczne, zatrudnienia w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Grupa inicjatywna zobowiązana jest do wykorzystania wzorów druków, obowiązujących w ramach naboru. Złożenie dokumentów w innej formie, w szczególności wykorzystanie innego wzoru Formularza Rekrutacyjnego, będzie skutkować jego odrzuceniem. W ramach naboru grupa inicjatywna nie wypełnia i nie składa Biznesplanu.

ZASADY OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Zasady oceny Formularzy rekrutacyjnych zostały opisane w Regulaminie w § 6 Szczegółowy opis etapów procesu naboru uczestników.

WSPARCIE DLA GRUP INICJATYWNYCH ZAINTERESOWANYCH NABOREM

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru, zasad rekrutacji i zapisów Regulaminu, można kierować do Realizatora pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji do projektu OWES - 2019

Załącznik 1 - Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych

Załącznik 2 - Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych

Załącznik 3 - Formularz rekrutacyjny dla osób delegowanych przez osobę prawną

Załącznik 4 - Opis działalności planowanej w ramach przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik 4 - Opis działalności planowanej w ramach przedsiębiorstwa społecznego - wersja edytowalna

Załącznik 5 - Oświadczenie uczestnika 

 

Regulamin udzielania dotacji i wsparcia pomostowego przez OWES

Załącznik 2 - BIZNESPLAN na utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwie społecznym

Załącznik 2 - BIZNESPLAN na utworzenie miejsc pracy w nowo powstałym przedsiębiorstwie społecznym

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl