UWAGA, strona w przebudowie! Już wkrótce zapraszamy na nową stronę OWES Mazowsza Płockiego.
W celu otrzymania najbardziej aktualnych informacji na temat OWES prosimy o kontakt:
Biuro w Płocku, Al. Kilińskiego 12A (budynek ECG) czynne w godz. 12.00-18.00, tel. 605 044 419, 515 434 675.
 


AKTUALNOŚCI:
7 kwietnia 2020r. - Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego -

Zgodnie z art. 15 z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 Poz. 568), starostowie będą mogli dofinansowywać organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, część kosztów wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, w przypadku spadku przychodów z ich działalności statutowej względem roku 2019 w następstwie wystąpienia COVID-19.

Przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego rozumie się tu:

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

Przepisy stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Dofinansowania będą mogły być przyznawane od dnia złożenia wniosku przez organizację, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące – maksymalny okres będzie mógł być jednak odpowiednio przedłużony w drodze rozporządzenia Rady Ministrów (art. 15 zze ust. 4-5 specustawy).

Dofinansowania mają być przyznawane, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:

  1. co najmniej 30% – w wysokości maksymalnie sumy 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, jednak nie wyższej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
  2. co najmniej 50% – w analogicznej wysokości, ze zmianą z 50% do 70% oraz
  3. co najmniej 80% – w analogicznej wysokości, ze zmianą do 90% (art. 15zze ust. 4 specustawy).

Organizacje będą zobowiązane do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych dofinansowaniem przez okres, na który zostało ono udzielone oraz okres mu równy, po zakończeniu dofinansowania – w przeciwnym razie organizacja będzie zobowiązana do zwrotu proporcjonalnej części dofinansowania (art. 15zze ust. 7-8 specustawy).

Dofinansowań nie będzie można otrzymać w części, w której te same koszty zostaną sfinansowane z innych środków publicznych (art. 15 z ust. 11 specustawy

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl