Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie oraz Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie otrzymało dofinansowanie na realizację wsparcia skierowanego do podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych z terenu Mazowsza Płockiego (tj. Miasto Płock oraz powiaty: płocki, sierpecki i gostyniński). 

Głównym celem OWES jest kompleksowe wsparcie i wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej na terenie subregionu płockiego poprzez działania skierowane do 400 osób oraz:

  1. Zwiększenie liczby podmiotów ekonomii prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą. (o minimum 12 NGO)
  2. Podniesienie potencjału społeczno-ekonomicznego 14 przedsiębiorstw społecznych.
  3. Wzmocnienie stabilności i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania minimum 8 nowo tworzonych przedsiębiorstw społecznych.
  4. Utworzenie minimum 60 miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych w istniejących i nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych.
  5. Podniesienie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej u 400 osób.
  6. Promocja i upowszechnianie idei ekonomii społecznej oraz zatrudnienia w tym sektorze.
  7. Intensyfikacja międzysektorowej współpracy, budowanie partnerstw i realizacja minimum 24 wspólnych przedsięwzięć na rzecz ekonomii społecznej.
  8. Wspieranie min. 20 grup inicjatywnych w celu tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia, doradztwo kluczowe/ogólne, doradztwo specjalistyczne: prawne, marketingowe, finansowo-księgowe, biznesowe, usługi mentoringu biznesowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, a także dotacje na utworzenie i utrzymanie stanowisk pracy dla Przedsiębiorstw Społecznych.

 

center

center

center

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl