Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego „OWES Mazowsza Płockiego" prowadzony jest przez Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego.

OWES Mazowsza Płockiego prowadzi działalność na podstawie akredytacji „AKSES" przyznanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej.

Celem działalności OWES Mazowsza Płockiego jest kompleksowe wsparcie i wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej na terenie subregionu płockiego, tj. Miasta Płocka oraz powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. Ponadto priorytetem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego jest intensyfikacja współpracy międzysektorowej oraz budowanie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego prowadzi wsparcie szkoleniowo-doradcze i animacyjne oraz przyznaje dotacje inwestycyjne i pomostowe w ramach zadania: Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej oraz świadczenie usług wspierających rozwój Ekonomii Społecznej w następujących formach:

WSPARCIE FINANSOWE
Celem działania jest utworzenie Przedsiębiorstw Społecznych/Spółdzielni Socjalnych, w których powstaną miejsca pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i utrzymane będą przez min. 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji oraz utworzenie miejsc pracy w istniejących już spółdzielniach socjalnych na podobnych zasadach. Przewidywane terminy realizacji: wsparcie inwestycyjne - IV kwartał 2019 r. oraz wsparcie pomostowe – I i II kwartał 2020 r.

WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE I ANIMACYJNE

  1. Celem działania jest wsparcie szkoleniowo-doradcze i animacyjne dla PES nie prowadzących działalności gospodarczej, środowisk lokalnych, grup inicjatywnych w zakresie rozwoju ekonomii społecznej i tworzenia PES, budowanie współpracy na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej, zaangażowanie społeczności lokalnych w inicjatywy na rzecz Ekonomii Społecznej, a także promocja Ekonomii Społecznej. Przewidywane terminy realizacji: szkolenia - IV kwartał 2019 r., doradztwo - III kwartał 2019 do IV kwartał 2021 r.
  2. Celem działania jest wzmocnienie potencjału organizacji prowadzących działalność gospodarczą poprzez szkolenia i specjalistyczne doradztwo/coaching umożliwiające ich rozwój. Zaplanowane usługi wsparcia posłużą profesjonalizacji PES oraz zwiększą ich konkurencyjność na rynku lokalnym. Ponadto przewidziano wsparcie doradztwa kluczowego/ogólnego oraz doradztwo specjalistyczne: prawne, księgowo-podatkowe, biznesowe oraz mentoring biznesowy. Przewidywane terminy realizacji: szkolenia – II kwartał 2020 do IV kwartał 2021 r., doradztwo - I kwartał 2020 do IV kwartał 2021 r.

Wsparcie spółdzielni w ramach OWES:

  • wsparcie inwestycyjne w wysokości 14.000 zł na jednego członka spółdzielni zagrożonego wykluczeniem społecznym, przy czym nie więcej niż na 6 członków;
  • wsparcie pomostowe w wysokości 1.000 zł na jednego członka spółdzielni przez 6 miesięcy od rejestracji;
  • szkolenia zawodowe dostosowane do aktualnych potrzeb podmiotów ekonomii społecznej;
  • doradztwo ogólne, specjalistyczne i biznesowe;
  • mentoring biznesowy prowadzony przez doświadczonych przedsiębiorców.


Spółdzielnia socjalna to podmiot gospodarczy, łączący w sobie cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Cechą odróżniającą spółdzielnię socjalną od spółki jest przede wszystkim pierwszeństwo celów społecznych nad maksymalizacją zysku. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:

  1. społecznej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
  2. zawodowej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy – a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

Przykłady dobrych praktyk w subregionie płockim można obejrzeć na stronie www.media.owes.eu.

Zapraszamy do współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego.

Biuro Projektu: Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

Aleje Kilińskiego 12A, 09-407 Płock (budynek ECG) 

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl