Celem działalności OWES Mazowsza Płockiego jest kompleksowe wsparcie i wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej na terenie subregionu płockiego, tj. Płocka oraz powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. Ponadto priorytetem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego jest intensyfikacja współpracy międzysektorowej oraz budowanie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego obejmować będzie wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz dotacje w ramach trzech wyodrębnionych zadań:

1. SZKOŁA LIDERÓW I PROMOCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ

W ramach zadania przeprowadzone zostaną dwie edycje szkoleń dla PES nie prowadzących działalności gospodarczej. Celem zadania jest wsparcie szkoleniowo-doradcze i animacyjne dla PES nie prowadzących działalności gospodarczej, środowisk lokalnych, grup inicjatywnych w zakresie rozwoju ekonomii społecznej i tworzenia PES, budowanie współpracy na rzecz rozwoju ES, zaangażowanie społeczności lokalnych w inicjatywy na rzecz ES, a także promocja ES.

Tematyka wsparcia szkoleniowego to:

 • Stosowanie klauzul społecznych oraz zlecanie zadań przez JST dla PES,
 • Zewnętrzne źródła finansowania organizacji pozarządowych,
 • Aspekty prawne uruchomienia działalności w sektorze ES,
 • Budowanie partnerstw lokalnych,
 • Fundraising - różne sposoby pozyskiwania środków na działalność NGO,
 • Wolontariat w organizacji.

Szkolenia prowadzone będą w okresie I-XII 2017r.
W ramach Szkoły Liderów i Promocji ES wsparciem zostanie objętych 50 PES (m.in. stowarzyszenia, fundacje, ZAZ-y, CIS-y) nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 20 JST z terenu subregionu Mazowsza Płockiego.

2. AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Celem zadania jest wzmocnienie potencjału organizacji prowadzących działalność gospodarczą poprzez szkolenia i specjalistyczne doradztwo/coaching umożliwiające ich rozwój. Zaplanowane usługi wsparcia posłużą profesjonalizacji PES oraz zwiększą ich konkurencyjność na rynku lokalnym.

Tematyka wsparcia szkoleniowego:

 • ABC prowadzenia działalności w sektorze ES
 • Ochrona danych osobowych w PES
 • Marketing w podmiotach ES
 • Zarządzanie organizacją oraz zasobami ludzkimi w sektorze ES.

 Szkolenia prowadzone będą w okresie IV2018-IV2019r. 

Ponadto przewidziano wsparcie doradztwa kluczowego/ogólnego w wymiarze 40h dla 20 PES oraz doradztwo specjalistyczne: prawne, księgowo-podatkowe oraz biznesowe w wymiarze 50h dla 20 PES.W ramach Akademii Ekonomii Społecznej wsparciem zostanie objętych 40 PES z obszaru subregionu Mazowsza Płockiego prowadzących działalność gospodarczą.

3. URUCHOMIENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Celem zadania jest utworzenie 8 Przedsiębiorstw Społecznych/Spółdzielni Socjalnych, w których powstaną miejsca pracy dla 48 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i utrzymane będą przez min. 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji oraz utworzenie 12 miejsc pracy w 6 istniejących już spółdzielniach socjalnych na podobnych zasadach.

W ramach OWES spółdzielniom socjalnych zastanie udzielona dotacja w postaci:

 • wsparcia inwestycyjnego w wysokości 15.000 zł na jednego członka spółdzielni zagrożonego wykluczeniem społecznym, przy czym nie więcej niż na 6 członków może być udzielona dotacja;
 • wsparcia pomostowego w wysokości 1.000 zł na jednego członka spółdzielni przez 6 miesięcy od rejestracji, z podobnym założeniem jak przy wsparciu inwestycyjnym;
 • szkolenia zawodowe dla członków spółdzielni związane z profilem prowadzonej działalności gospodarczej;
 • doradztwo ogólne, specjalistyczne i biznesowe, informatyczne: ok. 5h przez 12 miesięcy;
 • mentoring biznesowy prowadzony przez doświadczonych przedsiębiorców w wymiarze 30h dla jednego przedsiębiorstwa społecznego.

Nabór do spółdzielni socjalnych ogłoszony zostanie w dwóch edycjach: I i V 2017r.
OWES zastrzega możliwość przyznania 60 zaplanowanych dotacji na tworzenie miejsc pracy w pierwszym naborze, w przypadku, gdy liczba zgłoszeń wyczerpie dostępną alokację środków.

 

center

center

center

 


 

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

kontakt.akses@mrpips.gov.pl